ตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานป้อนรหัสนักศึกษา : ***นักศึกษารหัส 62 ขึ้นต้น ให้ตัดเลข 0 ตัวที่สี่ออก เช่น 62202040001 ให้กรอก 6222040001